בעת ביצוע חקירה של אירוע או עבירה ישנה חשיבות מכרעת להתייחסות נכונה אל מקום התרחשות האירוע או העבירה – זירת העבירה – ולטיפול הנכון בה. מאמר זה יעסוק בפעולות הדרושות לשמירת הזירה ולמניעת שיבוש של הראיות הנמצאות בה. שימור הזירה והראיות בצורה נאותה יוכל לייצר פח"מים ( פרטי חקירה מוכמנים ) אשר יסייעו בהמשך החקירה לגילוי מבצעי העבירה. פח"מים מהזירה הנם פרטים אשר נמצאו בזירה המעידים על מאפיינים מיוחדים של העבירה והאירוע ואשר יש להמנע מלפרסמם או מלהביאם לידיעת הציבור. חשוד אשר יסגיר מידע אודות הפח"מים הנ"ל במהלך תחקורו יקשה עליו בהמשך לחזור בו מהודאתו או לטעון כי הוצאה ממנו בכפיה או בכח.
בעבר מקובל היה להתייחס להודאת החשוד כ "אם כל הראיות", אולם בחלוף השנים הסתבר כי יש צורך בראיות נוספות לחיזוק או בדבר מה נוסף וכי אין להסתפק בהודאה בלבד. חשוד המוסר בהודאתו גם פרטים מוכמנים מהזירה או פרטים יחודיים לעבירה הספציפית אשר ידועים למבצעיה ואשר לא פורסמו יודע ככל הנראה את הפרטים כי היה מעורב במישרין או בעקיפין בעבירה.

זירת העבירה – הגדרה
זירת העבירה מוגדרת כמקום שבו בוצעה עבירה או שהתרחש בו אירוע פלילי / בטחוני / משמעתי.
בזירת העבירה יכללו גם כל מקום בו עשויים להיות חפץ או ראיה שקשורים לעבירה או לאירוע:
במקרה של שוד מלטשה למשל יכללו בזירת העבירה המלטשה עצמה ( המקום בו בוצע השוד ), חדר המדרגות שדרכו נשבר קיר המלטשה כדי לחדור לתוכה, נתיב הבריחה של השודדים – שבו יתכן והשליכו כלי פריצה או שלל, המקום בו בוצעו ההכנות והתכנונים לביצוע השוד, מקום החבאת השלל / הנשק / כלי הפריצה וכו'.

סוגי הזירה
א. יזומה – עקב מידע מודיעיני אשר מביא את הגורם החוקר להחלטה לבצע פעילות כלשהי גלויה או סמויה במקום ההתרחשות או במקום שאליו מתייחס המידע
ב. עקב אירוע – פלילי / בטחוני / שריפה / תאונה. הזירה מכתיבה למעשה את תנאי החקירה.

ישנן זירות עבירה שמועדות לשיבוש / להשמדת ראיות גם בגלל תנאי השטח כגון חוף ים או דיונות אשר עשויים להישטף במי ים או גשם ואשר הראיות הנמצאות בהם עשויות להיות מכוסות בחול עקב הרוח, שדה פתוח בתקופת הגשמים או בעונת
החריש, אתר פסולת עקב דחיפת השכבות העליונות על ידי דחפור וכו'.
גם זירות התרחשות של שריפות והצפות – עשויות להיות בעייתיות עקב השמדת חלק מהראיות עקב השריפה / ההצפה.

אופן הפקת המידע מהזירה
א. מקורות חיים – חשוד, מתלונן, עדים, קורבן. המידע יאסף ע"י תשאול גלוי או סמוי.
ב. חפצים הנמצאים בזירה
ג. בדיקות מז"פ – טביעות אצבעות, סימני כלי פריצה, סימנים בליסטיים על תרמילים וקליעים, סיבי בד, טביעות נעליים, זרע, די אנ איי.

סדר הפעולות הראשוניות שיש לבצע בזירת העבירה:
א. פעולות להפסקת העבירה או הסיכון / הפסקת האיום לחיים ולנפש / הפסקת איומים כגון ירי,
שריפה, ביזה, השמדת ראיות, וכו'.
ב. הצלת חיי אדם / טיפול בפצועים ובנפגעים ופינויים מהזירה / הזעקת כוחות הצלה למקום.
ג. ביצוע פעולות ראשוניות של טיפול בזירה:

 • ביצוע תחקור ראשוני של הנוכחים בזירה לצורך תמונת מצב ראשונית ומידע אשר לאופי האירוע שהתרחש, איך התרחש, מי קשור לאירוע ובאיזה אופן.
 • נסיון לזהות את הקורבן העדים והחשודים אם יש כאלה.
 • נסיון להפריד בין קורבן ובין חשוד וכן להפרדה במדת האפשר בין החשודים אם יש כמה כאלה וזאת כדי לצמצם אפשרות לתאומי גרסאות ושיבוש החקירה.
 • הוצאת דיווח ראשוני לממונים או למזמיני החקירה והעברת המידע שנאסף לגורם חקירה ממלכתי אם הגיע כזה לאירוע.

פעולות שמירה על זירת העבירה
לשימור הזירה באופן האופטימלי באופן שימנע כניסת אנשים לא מורשים אליה ויצמצם אפשרות לשיבושה אם במכוון ואם שלא במכוון ע"י סקרנים או גורמים אחרים נדרשות פעולות רבות לשמירה על הזירה:

 • תיחום ובידוד הגבולות החיצוניים של הזירה ע"י הצבת מחסומים או מינוי "שומר" שימנע גישה של אנשים לא מורשים אל תוך הזירה.
 • סימון גבולות הזירה בצורה ברורה ע"י סרט סימון מתאים במטרה למנוע שיבוש או טשטוש / פגיעה בראיות הנמצאות בה.
 • הרחקת אנשים שאינם קשורים לאירוע.
 • רישום מסודר של כל מי שנכנס לזירה לרבות כוחות בטחון הצלה וכו'.
 • רישום מסודר של כל מי שעוזב את המקום – לאיתור עדים או חשודים פןטנציאלים.
 • רישום מסודר של כל הממצאים בזירה לרבות תאור של הראיות האפשריות, תאור כללי של הזירה / חפצים הקשורים לעבירה / סימני פריצה או אי סדר וכו'.
 • הכנת תרשים / שרטוט של הזירה ומיקום הממצאים הרלוונטים בתרשים.
 • הנצחת הזירה בצילומים באופן שאפשר שחזור המצב הקיים בה והצגתו במידת הצורך בהמשך בחקירה ובבית המשפט.

שיקולים לחקירה בזירת העבירה
בהמשך למאמר הקודם שלי שפורסם בגליון מספר 5 של "מצודה" בו הוזכרה בין היתר חשיבות מקום עריכת התשאול, יש לקחת בחשבון כי למקום עריכת התשאול ישנה חשיבות מכרעת אשר להצלחת החקירה. ככלל שאיפת החוקר תהיה לבצע את התשאול "במגרש הביתי שלו", מקום בו ירגיש נוח. במקרים בהם קיימת זירת עבירה לעתים החוקר נדרש לבצע את התשאול בזירה.
להלן מספר שיקולים לחקירה בזירה :

 • חקירה בזירת העבירה תאפשר תכנון פעולות מידיות הנחוצות להמשך החקירה
 • תחקור עדים או חשודים שאותרו בזירה מיד עם איתורם – קיים צורך מיידי לתחקורם מאחר וישנה חשיבות רבה לגרסה הראשונה של העד או החשוד שהנה ספונטנית ואוטנטית עקב היותו מופתע ולא מוכן, גרסה שתילקח ממנו מאוחר יותר עשויה להיות מושפעת מנסיונו להכחיש את המידע או להקטין את מידת מעורבותו באירוע וזאת בהמשך ליעוץ משפטי שקיבל וכו'.
 • תחקור קורבן או מתלונן – כאשר התחקור מתבצע בזירה וכשלא מדובר על אדם המצוי בסערת רגשות – קיים סיכוי סביר שיזכור פרטים חשובים שיתכן ואח"כ יפרחו מזכרונו. באירועים קיצוניים של סערת רגשות או היסטריה – תחקור העד או הקורבן בשלב זה עשוי להיות בעייתי שכן המידע המתקבל עשוי לא להיות מדויק עקב סערת הרגשות ומצבו הנפשי של הנחקר.

סיום הפעולות בזירה
ישנם מספר כללים לסיום הפעולות בזירה:

 • הזירה הונצחה בצילומים או בתרשים מסודר.
 • כל הראיות והממצאים מהזירה נתפסו סומנו ונרשמו בדו"ח מסודר של תפיסה וסימון.
 • מז"פ אם הגיע – סיים את איסוף הראיות ואת הבדיקות המקצועיות של הזירה.
 • וידוי היותו של הקורבן זמין בשלב מאוחר יותר להמשך חקירה.
 • פתיחת הזירה לציבור תתבצע רק כאשר ברור שלא תחבל בהמשך החקירה.